Kastrup Fodbold

- KGIF's fodbold-afd.

Skrivelser ang. konflikten


Sjællandske 1.5.2018Sjællandske 22.06.2017
Sjællandske 09.06.2017

Artikel Sjællandske 9/6-2017

http://sn.dk/Vordingborg/KGIF-sender-staevning-til-fodboldafdelingen/artikel/661625Nyt vedr, konflikten

Kommunen har indkaldt til møde mhp fremtidigt samarbejde , da der har været forespørgsel på akt indsigt , ejerskab af klubhus , bevilling osv . 

Vi har accepteret invitationen.

Men mødet er aflyst da det ikke har været muligt at få alle parter til at acceptere invitation.Artikel i Sjællandske 26.04.2017Indslag fra TV Øst

https://www.tveast.dk/artikel/retssag-paa-vej-idraetsforening-i-intern-strid-om-klubhus

https://www.tveast.dk/tv-ost-nyheder/tv-ost-nyheder-145?autoplay=1?v=0_qzx0g6g0

 


Artikel i Sjællandske 09.02.2017
Artikel, Sjællandske 09.02.2017
Nedenstående er d. 8/2-2017 blevet bragt i Sydsjællands Tidende (http://www.epaper.dk/sydtid/uge-6---2017/)

 

Rettelse til dagsorden på den ekstraordinære generalforsamling i hovedbestyrelsen d 20 febuar .

 

KGIF hovedbestyrelse har i over et halvt år ikke opfyldt sin forpligtelse til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til behandling af punkter, som fodbold afd. Har anmodet om og har ret til at få behandlet jf. vedtægterne, undladelsen af en sådan forpligtelse giver en kreds af medlemmer jf. DIF og dbu mulighed for at overtage hovedbestyrelsens funktion og afvikle den ekstraordinær hovedgeneralforsamling i foreningens navn. Vi forventer derfor, at hovedbestyrelsen følger KGIF`s vedtægter, da vi i modsat fald tager over og afvikler hovedgeneralforsamlingen .

 

HB. Har indkaldt til hovedgeneralforsamling uden  de  pkt. vi tidligere har rejst og vi må derfor korrigere dagsorden, der dermed pt. Ser sådan ud :

1. valg af dirigent.

2. KGIF fodbold afd.`s udmeldelse af KGIF medbringende fodbold afd`s klubhus .  Fodbold afd. Skal have dokumenteret opgørelse over mellemværende mellem fodbold afd. Og KGIF, så dette kan være indfriet inden generalforsamlingen.  

3. behandling af gyldigheden af KGIF hovedbestyrelses eksklusioner af KGIF fodbold afd.`s bestyrelsesmedlemmer( herunder formanden).  Bortfalder såfremt fodbold afd. Får flertal for at melde sig ud og tage klubhuset med.

4. lovligheden af KGIF`s ekstraordinær generalforsamling af 31. maj 2016, afvikling heraf og KGIF`s nye vedtægter.

5. chikane udøvet af hovedbestyrelsen overfor fodbold afd. Og mulighede konsekvenser for hovedbestyrelsen.    Erstatningskrav fra fodbold afd. Mod hovedbestyrelsens medlemmer direkte personligt og solidarisk.

6. afstemning om eksklusion af : Line Frydensberg, Hanne Dalsig, Knud erik Døssing, Hanne Jørgensen og Christina Jørgensen jf. vedtægter § 5.

7. vedtægtsændring.

8. afstemning om alle medlemmer i KGIF`s afd. Ret til at benytte klubhuset.

9. evt.

KGIF`s fodbold afd.`s bestyrelse.Vedr. ekstraordinær hovedgeneralforsamling i KGIF d. 20/2-17

Med henvisning til den afholdte generalforsamling og HB's rundsending har vi følgende bemærkninger:

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke var berettiget til at behandle vedtægtsændringer, som også meddelt på selve generalforsamlingen.

Derfor skal Nezita heller ikke på fodbold afd.'s vegne anerkende de nye vedtægter.

Proceduren er, at Hovedbestyrelsen underskriver vedtægterne - men I anerkender tydeligvis ikke, at Nezita er valgt som formand og som sådan "født" medlem af HB.

HB er ikke beslutningsdygtig, hvis HB ikke indkalder alle medlemmer af HB til sine møder.

Dernæst er HB og Jesper Popp, ganske udemærket klar over, at der ligger en gl. aftale om, at klubhuset overgik til fodbold afd.

OG vigtigere endnu - denne aftale kan ikke ændres, uden fodbold afd. samtykker - og det samtykker fodbold afd. ikke i.

Sluttelig kan man IKKE bare ændre i vedtægterne og skrive noget ind i vedtægterne, man ikke har ret til - og tro det så bliver gældende ret - det gør det ikke.

Klubhuset er IKKE fælleseje, det er end ikke sameje, det er fodbold afd.'s. med brugsret for andre afd., når det er ledigt.

Ligesom alle afd. har deres egen økonomi og cvr nr. og får medlemskontingent ind på en egen konto og bruger disse på egen afd.'s medlemmer.

Når det så er sagt og HB lægger op til samarbejde fordrer det også, at man selv viser samarbejdsvilje:

Skal jeg igen bede om referaterne fra generalforsamlingerne i og regnskaberne for KGIF for 2014, 2015 og 2016.

Det har medlemmerne krav på at se.

Dernæst har vi krav på svar, hvorvidt HB har etableret en sideløbende fodbold-aktivitet, som det jo fremgår af hjemmesiden.

Hvis det er tilfældet, skal de medlemmer over i fodbold afd.

Vi skal også bede Jer ajourføre fodbold afd.'s del af KGIF's hjemmeside, eller endnu bedre - give os adgang til den. Den information der ligger der, er misvisende og ikke korrekt.

---

Med venlig hilsen

 
c.j. Lars Ole Jensen
JuraSkat IVS
2300 København S
www.juraskat.dk / Tlf. 22 65 12 0013. september 2016

Vi er bekendt med at der bliver ført smædekampagne mod fodboldafdelingen af medlemmer fra hovedbestyrelsen i div. facebookgrupper oprettet af HB. i Kgif, samt åbne offenlige facebookgrupper og KGIF´s hjemmeside. Dette lave niveau behøver vi ikke at bevæge os ned i, men lader de forskellige instanser tale, og håber derigennem at retfærdighed sker fyldest og almindelig menneskelig og sund fornuft til sidst sejre. Med henvisning til KGIF's vedtægter har vi på generalforsamling besluttet at træde ud, men indtil det er vedtaget på generalforsamling i KGIF, er vi stadig en del af KGIF.Status...

8. september 2016

Hermed en status fra Jurist Lars Ole Jensen :

Status på konflikten mellem KGIF og KGIF Fodbold Afd.
-    For nemheds skyld konflikten mellem KGIF og fodbolden
Jeg er blevet bedt give en kort status over konflikten, så medlemmerne er informeret forud for generalforsamlingen.
 
KGIF skriver på deres hjemmeside, at fodboldens indkaldelse til generalforsamling ikke er lovlig.
Det er helt udenfor KGIF’s kompetence at vurdere at drage nogen slutning om det.
Den øverste myndighed for en forening er generalforsamlingen. Det er medlemmerne, der bestemmer.
Hvis man for at spare penge, oplyser dagsordenen på hjemmesiden i stedet for i en indkaldelse til generalforsamling, så vil det naturligvis ikke være helt korrekt, men kan ikke gøre indkaldelsen ulovlig.
KGIF vil i stedet skulle forsvare på deres kommende generalforsamling, hvordan de kunne afholde en generalforsamling om ændring af deres vedtægter, når fristen for indkaldelse ikke var overholdt. De havde indkaldt i avisen onsdag d. 18/5, nogle steder kommer avisen først ud torsdag. Avisen kan læses online fra onsdag morgen kl. 8.00. Generalforsamlingen blev afholdt d. tirsdag 31/5. Advokat Brandur Ellingsgaard har forgæves forsøgt at forklare mig, at 14 dages fristen er overholdt. 
Offentliggørelse på en onsdag og møde om tirsdagen på 13. dagen efter offentliggørelse kan efter min mening ALDRIG være en overholdelse af 14 dages fristen. Men igen – det er op til medlemmerne, hvad de vil acceptere.
Der findes mange sider på internettet om foreninger og vedtægter, men et decideret eksempel på noget, der burde være så indlysende, er svært at finde. 
Men Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning om kapitalselskaber, hvor man anviser beregning af frister.

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejl_frister_for_kapitalselskab.pdf
Tager man udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens vejledning - var KGIF’s generalforsamling 31/5-16 ”ulovlig” varslet og burde have været omberammet / genindkaldt. Det er dog generalforsamlingen og i den forbindelse dirigenten, der skulle have bemærket det og protesteret. Det lader ikke til, at der blev protesteret og derfor står vedtægterne som sådan ved magt. Men man kan naturligvis diskutere retskraften af bestemmelserne. Med 100 % sikkerhed kan en forening IKKE bestemme vedtægterne for en anden forening. Men kan kræve (for at opretholde medlemskabet af hovedforeningen), at vedtægterne tilrettes indenfor en vis periode/tidsfrist. Sådan et krav er mig bekendt heller ikke rejst af KGIF. Konsekvensen af ikke at tilrette, når en hovedforening beder om det, vil normalt betyde, at medlemskabet ophører. 
Dags dato er status så, at det er enddog meget svært at få nogle svar fra adv. Brandur Ellingsgaard.
Til brug for fodboldens generalforsamling på mandag, har jeg bedt om regnskaber for fodbolden for 2013 og 2014 samt referater for generalforsamlinger i KGIF for 2014 og 2015.
-    Brandur henviser til, at han har ikke regnskaberne og undlader at reagere på ønsket om referater fra generalforsamlinger i KGIF.
Bestyrelsen i en underafd. kan kræve, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i KGIF, fodboldens bestyrelse har sendt sådan en anmodning. Men den siddes tilsyneladende overhørig. Senest har jeg modtaget fra Brandur:
 
”Hvis KGIF vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling, bliver du orienteret om tid/sted og dagsorden.

Jeg skal for god ordens skyld igen oplyse, at så vidt jeg kan se, er EX GF i fodboldafdelingen ikke indkaldt korrekt, jf. de nye vedtægter. Spørgsmålet er, om hovedafdelingen vil acceptere resultatet af en sådan generalforsamling, men vi får se.

Nu ved jeg ikke hvilken udtræden du taler om, men hvis det er fodboldafdelingens beslutning på den kommende generalforsamling, så tager vi stilling til det, når vi får et referat fra den. Indtil da er det i bedste fald spekulativt og det vil jeg eller mine klienter ikke tage stilling til."

Det ser derfor ikke ud til, at KGIF vil overholde sine egne vedtægter. KGIF mener, at man på ny skal stemme om udtræden/udmeldelse. Men det er forkert, da fodbolden allerede har besluttet det. Hovedbestyrelsen i KGIF kan ikke diktere, hvordan fodboldens generalforsamlinger skal være. Hovedbestyrelsen i KGIF har ingen ret til at bestemme, hvorvidt ekskluderede medlemmer inviteres og opholder sig i fodboldens klubhus. Og endelig har hovedbestyrelsen i KGIF ulovligt tilegnet sig nøglerne til fodboldens klubhus og hindret fodboldens medlemmer i at benytte eget klubhus. Det må hovedbestyrelsen stå til ansvar for på den kommende generalforsamling. Der ud over kommer så alt det løse, hvor hovedbestyrelsen udadtil har forsøgt at tegne fodbolden. Det være sig på KGIF’s hjemmeside, men også i CVR –registeret og på Vordingborg Kommunes oversigt over foreninger. 
Det kan selvfølgelig være medvirken til, at man forsøger at trække en ekstraordinær generalforsamling så langt som muligt. For mon ikke det får konsekvenser for deres poster. I hvert fald er der et erstatningskrav fra fodbolden for skiftning af låse i klubhuset samt de udgifter, der er en direkte følge af, at hovedbestyrelsen fik låsene skiftet i klubhuset og hindrede fodbolden i at benytte eget klubhus.

--
Med venlig hilsen
 
c.j. Lars Ole Jensen
JuraSkat IVS
Fuglebækvej 3 C, 1., 2770 Kastrup
www.juraskat.dk / Tlf. 40 17 17 71


16. august 2016

Status på situationen i foreningen:

Der har været en god dialog mellem KGIF's adv. og vores rådgiver.
Nu skal vi så bare have dialogen til at foregå direkte mellem os og HB i 
stedet.

HB har påpeget, at vi er lidt handlingslammet i og med, at HB har 
ekskluderet flere af vores bestyrelsesmedlemmer.


KGIF's adv. har meddelt vores rådgiver, at HB er åben overfor at splitte 
fodbold afd. ud, vi skal bare have afholdt en generalforsamling, hvor vi 
får fyldt de tomme pladser i bestyrelsen.
Vi skal også have godkendt regnskabet for 2015, så KGIF bagefter kan 
behandle vores regnskab og vores beslutning om at udtræde af KGIF.

Vi skal derfor hurtigst muligt have indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling.

Vi har fået DBU til at gå til både DIF og DGI, hvor vi afventer deres 
udtalelser omkring vores klubhus og HB's ekskluderinger af vore 
bestyrelsesmedlemmer.
DBU har meldt tilbage, at vi har fuld opbakning fra både DIF og DGI, men 
vi har ikke fået noget på skrift endnu.

Vi er derfor tæt på at være i mål med at løse konflikten og uanset 
formalia konflikt - spiller vi stadig fodbold på vore baner, som vi 
plejer.

mvh.

Kons. Bestyrelse

Redegørelse om Kastrup fodbold afd. udtræden fra Kastrup Gymnastik- & idrætsforening