Kastrup Fodbold

- KGIF's fodbold-afd.

Vedtægter


KGIF Fodbold Afd. aka ”Kastrup Fodboldklub

VEDTÆGTER

FOR

KGIF Fodbold Afd. aka ”Kastrup Fodboldklub"

 

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

 

Foreningens navn er KGIF Fodbold Afd. aka ”Kastrup Fodboldklub”. Foreningen har hjemsted i Vordingborg kommune.

 

§ 2. FORMÅL

 

Foreningens formål er at fastholde og supplere et tilbud af aktiviteter i Vordingborg kommune, og herigennem fremme de sociale relationer hos medlemmerne.

 

§ 3. MEDLEMSKAB

 

Som medlem i foreningen kan optages enhver, der ønsker at benytte foreningens tilbud om aktiviteter.

 

§ 4. FORTABELSE AF MEDLEMSKAB

 

Et medlem, som skader foreningens formål og renomme, f.eks. ved restance, illoyalitet eller usportslig optræden, kan ekskluderes af bestyrelsen. En sådan beslutning skal enstemmigt vedtages på et bestyrelsesmøde, hvor det pågældende medlem har adgang til personligt at tale sin sag. Eksklusionen skal behandles på kommende generalforsamling, med mindre medlemmet skriftligt frabeder sig det overfor bestyrelsen, i sådant tilfælde bliver general-forsamlingen kun orienteret uden navns nævnelse eller begrundelse. Bliver eksklusionen opretholdt efter generalforsamling, har medlemmet ret til at klage videre til den organisation, som foreningen er medlem af, for at sikre at eksklusionen er sket korrekt. Bestyrelsen kan altid annullere en foretagen eksklusion, hvis nye oplysninger berettiger til det.

 

§ 5. KONTINGENT

 

Til foreningens drift betales et kontingent, hvis størrelse fastsættes bestyrelsen.

 

§ 6. BESTYRELSEN

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 til 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, samt mindst 2 menige medlem.

 

Formanden, den øvrige bestyrelse, to bestyrelsessuppleanter, to bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant, vælges af generalforsamlingen.

 

Medlemmer, der er personligt myndige, eller personligt myndige forældre til medlemmer, der ikke er myndige, kan vælges til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, mens bestyrelsessuppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

 

Hvis et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden for valgperioden, indtræder 1. og dernæst 2. suppleant i vedkommendes valgperiode. Hvis det faste medlem udtræder af sin respektive bestyrelse, indtræder vedkommendes substitut som fast medlem af bestyrelsen. Hvis formand, næstformand eller kasserer udtræder af bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig på ny.

 

Bestyrelsen indkaldes til møde med mindst 5 dages varsel, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, dog mindst 9 gange om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er mødt.

 

På bestyrelsesmøderne afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine møder. Protokollen føres af en sekretær, som udpeges af bestyrelsen.

 

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden og kassereren i forening. Foreningen hæfter kun med sin formue.

 

§ 7. GENERALFORSAMLING

 

Foreningens bestyrelse indkalder hvert år foreningens medlemmer til generalforsamling inden den 1. marts med følgende dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Godkendelse af formandens beretning.

3.    Aflæggelse af revideret regnskab.

4.    Indkomne forslag.

5.    Valg af formand i ulige år.

6.    Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år.

7.    Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år.

8.    Valg af 1. og 2. suppleant.

9.    Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.

10. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgørelser her sker ved almindelig stemmeflerhed.

 

Hvert medlem, som inden for de seneste 3 måneder har gyldigt medlemsbevis, dvs. ikke er i restance eller direkte udmeldt, har 1 stemme.

 

Medlemmer over 16 år skal for at udøve stemmeretten møde frem personligt, mens medlemmer under 16 år for at udøve stemmeretten repræsenteres af 1 af sine fremmødte forældre. Et medlem kan give fuldmagt til en anden. Man kan max. modtage én (1) fuldmagt.

 

Hvis blot 1 medlem begære dette, skal afstemningen foretages skriftligt.

 

Ændringer af foreningens vedtægter kræver 3/4 majoritet blandt de fremmødte. Foreningens ophør kræver 3/4 majoritet blandt de fremmødte.

 

Indkaldelse af generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel, enten ved personligt brev til medlemmerne, ved annoncering i lokalt blad eller ved annoncering på hjemmesiden, hvor dagsorden løbende skal ajourføres.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen.

 

Udkast til vedtægtsændringer skal bekendtgøres på hjemmesiden samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når enten 50 medlemmer eller 50 % af foreningens medlemmer skriftligt anmoder formanden herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

 

Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser med hensyn til varsel, afstemning osv. Som den ordinære generalforsamling. Ændringer af vedtægter kræver dog kun simpelt flertal, hvis forslaget forinden har været behandlet på den ordinære generalforsamling.

 

§ 9. REGNSKABSÅR

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte bilagskontrollant.

 

 

§ 10. OPLØSNING AF FORENINGEN

 

Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 3/4 af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor dette forslag er lovligt fremsat, stemmer herfor.

 

Foreningens aktiver og passiver tilfalder efter generalforsamlingens afgørelse en lignende lokal forening med tilsvarende formål.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 24. april 2017

 

 

 

 

 

____________________________________                  ____________________________________

Dirigent                                                           SekretærKGIF's vedtægter

Vedtægter

   
   
Foreningens Vedtægter

§1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er KASTRUP GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING (K.G.I.F.) af 1942 og
foreningen er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

KASTRUP GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING (K.G.I.F.) har følgende underafdelinger: Badminton, fodbold, gymnastik, tai chi chuan og quianball

Foreningens farver er sort og gul.


§2: Formål

Foreningens formål er, gennem et aktivt foreningsliv, at styrke og fremme interessen for aktiv idrætsudøvelse.


§3: Medlemskab

Foreningen er tilsluttet Dansk Idrætsforbund (DIF) og/eller DGI. Underafdelingerne er tilsluttet deres respektive specialforbund. Derudover kan hovedbestyrelsen tilslutte sig relevante organisationer, der støtter eller underbygger foreningens §2.


§4: Medlemmer

Der optages både aktive og passive medlemmer i alle underafdelinger. Fastsættelse af aktivt kontingent sker i afdelingsbestyrelserne.
Fastsættelse af passivt kontingent sker i hovedbestyrelsen. Medlemsskab er opnået når kontingent er betalt.
Ethvert medlem er forpligtet til at gøre sig bekendt med foreningens vedtægter. Nye afdelinger kan ikke optages uden vedtagelse på en hovedgeneralforsamling.
Æresmedlemmer kan indstilles af alle afdelinger til godkendelse i hovedbestyrelsen. Udnævnelsen vil ske på hovedgeneralforsamlingen, underafdelingens generalforsamling eller ved underafdelingens sæsonafslutning.

Æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.


§5: Udmeldelse, karantæne og eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til underafdelingens kasserer.
Såfremt det pågældende medlem ikke står i restance, træder udmeldelsen i kraft fra den følgende kontingentperiodes begyndelse. Forudbetalt kontingent for påbegyndt periode refunderes ikke.

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, kan af en afdelingsbestyrelse idømmes karantæne i op til et år eller ekskluderes af foreningen efter godkendelse i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem eller et bestyrelsesmedlem i underafdelingerne.

Den ekskluderede kan, hvis der fremsættes skriftlig begæring herom, få sin sag behandlet på førstkommende hovedgeneralforsamling.

Eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen og afgøres med mindst ¾ % af de stemmeberettigede fremmødtes stemmer. Vedkommende er ikke stemmeberettiget ved en sådan afstemning.


§6: Foreningens opbygning

Hovedbestyrelsen består af de, på generalforsamlingen, valgte 3 til 5 medlemmer, nemlig formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt af 1 bestyrelsesmedlem fra hver underafdeling.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Hovedbestyrelsens opgave er at varetage forhandlingsmæssige og repræsentative opgaver over for myndigheder og organisationer. Hovedbestyrelsen løser en række fælles opgaver for foreningens enkelte afdelinger og virker som koordinerende organ for disse.

Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og bestyrelsen for afdelingen er som sådan ansvarlig i alle forhold.
Hver afdelingsbestyrelse består af 3 til 7 medlemmer.
En afdelingsbestyrelse må ikke uden forudgående godkendelse af hovedbestyrelsen foretage dispositioner, der indebærer udgifter, som er større end afdelingens øjeblikkelige kassebeholdning med fradrag af skyldige omkostninger og med tillæg af tilgodehavende indtægter.


§7: Hovedgeneralforsamling

Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale medier.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af det forgange års regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a Formand/bestyrelsesmedlem (ulige år)
b. Kasserer/ 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
c. Valg af suppleanter
d. Valg af bilagskontrollant (ulige år)
e. Valg af bilagskontrollantsuppleant
8. Eventuelt

§8: Ekstraordinær hovedgeneralforsamling

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen.

Endvidere kan en afdelingsbestyrelse kræve indkaldelse af ekstraordinær hovedgeneralforsamling, når den finder det nødvendigt. Kravet fremsendes skriftligt til hovedbestyrelsen med angivelse af forslag.

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden i lokale medier.
Dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Forslag
3. Eventuelt


§9: Afdelingsgeneralforsamling

Afdelingsgeneralforsamling afholdes en gang årligt, senest 4 måneder efter regnskabsårets slutning og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale medier.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af det forgange års regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a. Formand/bestyrelsesmedlem (ulige år)
b. Kasserer/ 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
c. Valg af suppleanter
8. Eventuelt


§10: Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes af afdelingsbestyrelsen når det findes nødvendigt, eller såfremt mindst 1/4 af underafdelingens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af forslag.

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden i lokale medier.

Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Forslag
3. Eventuelt


§11: Adgangsret, stemmeret og valgbarhed på generalforsamlinger

Til generalforsamlinger har alle medlemmer i KGIF adgangs- og taleret. Dette gælder for både hovedgeneralforsamling og generalforsamlinger i underafdelingerne.

På hovedgeneralforsamlinger har alle underafdelingers aktive og passive medlemmer stemmeret, såfremt hovedkassereren har modtaget medlemslister senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 år.
For ikke myndige medlemmer overgår stemmeretten til en værge/forælder. Der afgives en stemme pr. barn
Der kan ikke afgives stemme pr. fuldmagt.

Alle valg gælder for 2 år i såvel hovedbestyrelsen som i afdelingsbestyrelserne. Suppleanter vælges dog for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted

På afdelingsgeneralforsamlinger har alle aktive og passive medlemmer i den pågældende underafdeling stemmeret. Afdelingens medlemsliste skal forefindes.

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 år.
For ikke myndige medlemmer overgår stemmeretten til en værge/forælder. Der afgives en stemme pr. barn.
Der kan ikke afgives stemme pr. fuldmagt


§12: Afstemning og valg på hoved- og afdelingsgeneralforsamlinger

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Dagsordensforslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, vedtages med almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget.

Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på en hovedgeneralforsamling, hvor mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og hvor forslaget skal opnå mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Opnås flertal ikke på hovedgeneralforsamlingen, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Valg til bestyrelse afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Valg af et ikke-fremmødt medlem til bestyrelse kan kun finde sted, hvis den pågældende er lovligt forhindret og skriftligt har indvilget i at modtage valg.

Afstemning og valg foretages ved håndsoprækning. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt et stemmeberettiget medlem kræver det.§13: Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1.januar til 31. december.

Hovedbestyrelsens kasserer skal hvert kvartal have forelagt underafdelingernes regnskaber, og have adgang til posteringer, så vidt kassereren ved tvivlsspørgsmål kræver dette. Foreningens regnskaber gennemgås af den på hovedgeneralforsamlingens valgte bilagskontrollant.


§14: Foreningslokaler

Idet omfang foreningen stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed til brug for underafdelingerne, skal disse være til underafdelingernes disposition efter nærmere regler, fastsat af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen afgør, om eventuel drift/indtægt/udgift i forbindelse med sådanne lokaler skal være fællesanliggende, eller om en enkelt afdeling for kortere eller længere tid skal stå for det.

Opsigelse skal ske skriftligt med mindst 1års varsel, medmindre væsentlig misligholdelse foreligger. Separat regnskab for sådanne lokaler skal føres og fremlægges for hovedbestyrelsen hvert kvartal.


§15: Kantine/kiosk

Idet omfang foreningen råder over kantine/kioskfunktion, er det hovedbestyrelsen, der vælger en kantinebestyrer og en kantinekasserer. Kantine/kiosk-funktionen er en selvstændig økonomisk enhed.

Kantinebestyreren varetager den daglige drift. Kantinebestyreren må ikke uden forudgående godkendelse af hovedbestyrelsen foretage dispositioner, der indebærer udgifter, som er større end kantinens/kioskens øjeblikkelige kassebeholdning.
Hovedbestyrelsen afgør, om eventuel overskud/underskud i forbindelse med kantine/kiosk-funktionen, skal tildeles/pålægges underafdelingerne.

Kantine/kioskfunktionens regnskabsår går fra august til juli.

Separat regnskab for kantine/kioskdriften skal føres og fremlægges for hovedbestyrelsen hvert kvartal.


§16 Udmeldelse eller nedlæggelse af en afdeling

Forslag om udmeldelse eller nedlæggelse af en underafdeling skal være fremlagt på en underafdelings generalforsamling, hvor mindst ¼ af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og hvor forslaget skal opnå mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Opnås flertal ikke på generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Når godkendelsen af forslaget foreligger, sendes det på skrift med begrundelse til hovedbestyrelsen.

Herefter fremsættes underafdelingens forslag om udmeldelse eller nedlæggelse på en hovedgeneralforsamling og vedtages, hvis mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og hvis forslaget opnår mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Opnås flertal ikke på hovedgeneralforsamlingen, kan der indkaldes til en ekstraordinær hovedgeneralforsamling, hvor ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt en underafdeling melder sig ud, mister den retten til at benytte Kastrup Gymnastik-og Idrætsforenings (K.G.1.F) navn. Desuden mister underafdelingen sin andel i foreningens aktiver.
. Inden udmeldelsen skal eventuelle gældsforpligtelse være afviklet.

Såfremt en underafdelings bestyrelse agerer væsentligt mod foreningens vedtægter, kan hovedbestyrelsen begære underafdelingen nedlagt eller lade underafdelings aktivitet blive underlagt hovedafdelingen på en ekstraordinær generalforsamling

Hvis en underafdeling nedlægges, varetages underafdelingens formue og værdier af hovedbestyrelsen.


§17 Foreningens ophævelse

Bestemmelse om Kastrup Gymnastik- og Idrætsforenings (K.G.1.F) ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres ¾ af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om ophævelse.
Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog skal mindst ¾ af de afgivne stemmer være for forslaget.
Ved ophævelse af Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (K.G.I.F) tilfalder dens midler et idrætsligt formål, som vedtages på den afviklende generalforsamling med almindelig stemmeflertal.Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling mandag den 20. februar 2017